Efter en energirenovering er det afgørende, at der indarbejdes forebyggende procedurer i bygningsdriften for at opnå de forventede energibesparelser og indeklimaforbedringer. Samtidig reducerer det antallet af utilsigtede og omkostningstunge reparationer på bygningsinstallationer og klimaskærm. Det er hensigtsmæssigt at tage driftspersonalet med gennem hele renoveringsprocessen og have fokus på beboernes adfærd efter renoveringens færdiggørelse.

Driftspersonale

For at sikre energioptimal drift er det en fordel at inddrage driftspersonalet i alle faser af renoveringen lige fra start. Det er nemlig den daglige drift, som efter energirenoveringen skal sikre, at energitiltagene driftes og vedligeholdes efter hensigten.

Den daglige drift af energitiltagene bør følge nedenstående cyklus, og den skal foregå løbende med hensigten at opdage og hurtigt udbedre fejl:

 • Overvågning
 • Kontrol
 • Evaluering
 • Korrigering

Uddannelse

De driftsansvarlige bør uddannes, så de kan håndtere de ændrede funktioner og forhold i bygningen, som renoveringen eventuelt har medført. Forventninger til energiforbrug, bygningens egenskaber samt brugsmønstre og belastninger skal fremgå af drifts- og vedligeholdelsesmaterialet og kommunikeres tydeligt. Dette er for at fastholde den opnåede energibesparelse, så lejernes/beboernes (og ejerens) forventninger om en eventuel lavere energiregning indfries og samtidig for at vedligeholde bygningens nye, tidsvarende stand. Desuden har det betydning for at sikre et godt indeklima.

Find tjeklister til energirigtig bygningsdrift her.

Se forskellige kurser i energirigtig drift her og her.

Servicekontrakter

I større bygninger er der sandsynligvis en drifts- og serviceaftale med en administrator, som varetager den løbende drift og service af bygningen og dennes installationer samt mindre vedligeholdelses- og reparationsarbejde.

Der kan også være supplerende servicekontrakter, som specifikt omfatter ventilationsanlæg eller varme- og kedelinstallationer.

Vedligeholdelse kan udføres som:

 • Uplanlagt vedligehold, dvs. vedligeholdelsesarbejdet først foretages, når den givne bygningsdel eller installation er synligt nedslidt eller har nedbrud. Denne måde at vedligeholde på medfører ofte høje udgifter, fordi arbejdet ikke er planlagt
 • Planlagt vedligehold, dvs. vedligeholdelse som er på forhånd planlagt. Denne tilgang medfører lavere vedligeholdelsesomkostninger for bygningsejeren og færre gener for lejerne, uanset om administrator selv udfører arbejdet eller overlader opgaven til et eksternt firma
 • Proaktivt vedligehold, dvs. en udvidet version af planlagt vedligehold. Proaktivt vedligeholde omfatter både almindeligt vedligehold af udstyr og løbende opgradering af nye komponenter, så bygningen og dennes installationer holdes ajour. Dette minimerer risikoen for at skulle lave uplanlagt vedligehold og er mindre bekostelig på den lange bane

Det er bestemt at foretrække, at vedligehold udføres som planlagt eller proaktivt vedligehold for at minimere gener for både bygningens lejere og driftspersonale.

Indeklima

Efter energirenoveringen er indeklimaet ofte blevet forbedret, fordi bygningen er blevet bedre isoleret og gjort mere tæt. Det eliminerer kolde ydervægge samt træk og kulde fra vinduerne og utætte konstruktioner.

Der kan dog også opstå problemer i forhold til indeklimaet efter en renovering. Bygningernes drift og vedligeholdelse overses ofte i forbindelse med energirenoveringsprojektet, hvor fokus gerne er på de tekniske tiltag. Erfaringerne viser imidlertid, at de driftsmæssige og organisatoriske kompetencer kan have stor betydning for bygningens energiforbrug. Det kan omhandle indregulering og vedligeholdelse af anlæggene, fx skift af filtre på ventilationsanlæg, som kan være mangelfuld.

Adfærd

Det er vigtigt at informere beboerne/brugerne om, hvordan energirenoveringen er til gavn for dem og bygningen. Deres adfærd er ofte lige så afgørende som selve energirenoveringen, når man skal vurdere, om renoveringen har været en succes. Beboerne skal informeres om, hvordan de bedst sikrer, at energiforbruget reduceres som forventet efter energirenoveringen. Det kan fx være information om

 • Hvordan beboerne skal forholde sig til de nye installationer såsom mekanisk ventilation
 • Hvordan radiatoranlægget benyttes og optimeres
 • At det reducerede energiforbrug kun kan opretholdes, hvis beboerne fastholder komfortniveauet (rumtemperatur, belysningsstyrke osv.)

Det ses ofte, at det forventede fald i energiforbrug efter renoveringen helt eller delvist ikke viser sig i praksis på grund af et øget komfortniveau i bygningen. Forskning viser, at beboerne typisk ændrer adfærd alt efter, hvor energieffektiv deres bolig er. Når det er dyrt at varme en dårligt isoleret bolig op, sparer de typisk mere på varmen, end hvis det er billigt i en velisoleret bolig. Når de forventede energibesparelser ikke nås kan det altså være, fordi beboerne forøger deres komfort fx ved at hæve temperaturen og ved ikke at skrue ned for varmen, når de ikke er hjemme.

Læs mere om ventilation her

Kommunikation

Kommunikationen til beboerne stopper ikke når renoveringsprojektet er færdigt. Nu skal beboerne nemlig informeres om, hvordan de bedst sikrer sig, at energiforbruget reduceres som forventet.

Her kan man overveje forskellige muligheder for at nå beboerne bedst muligt:

 • Hjemmeside eller internt nyhedsbrev
 • Facebook
 • Pjecer og breve i postkassen eller på opslagstavler
 • Skilte
 • Møder, workshops eller energiskoler
 • Sms’er
 • En app, som kan hjælpe den enkelte lejer med med at registrere og overvåge deres forbrug
 • Smiley-paneler Se eksempel her
 • En beboer-kanal på tv

Kommunikationen skal være kort, klar og i en imødekommende tone, der signalerer, at der er styr på tingene. Der kan også være behov for gentagelser eller opfølgning.

Derudover skal man være opmærksom på, om alle i bygningen, både beboere og person, som arbejder på pladsen, forstår dansk eller om der skal kommunikeres på flere sprog. Piktogrammer kan fx være en god måde at kommunikere på tværs af sprog.

Læs mere i Værdibygs vejledning om samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter.

Cases og inspiration

Back to Top